TTE ministru padomē diskutēs par dronu izmantošanas regulējumu nākotnē (08.10.2014)
Dažādi / CAA

TTE ministru padomē diskutēs par dronu izmantošanas regulējumu nākotnē
 
Trešdien, 8.oktobrī, Luksemburgā norisinās Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas (TTE) ministru padomes sēde, kurā tiks diskutēts par aviācijas, ostu, dzelzceļa un satiksmes drošības jautājumiem.
 
Padomes darba kārtībā iekļautas ministru diskusijas par Eiropas Komisijas (EK) paziņojumu saistībā ar aviācijas tirgus atvēršanu tālvadības gaisa kuģu – dronu -  sistēmu drošai un ilgtspējīgai izmantošanai civiliem mērķiem. Saskaņā ar Paziņojumu, tālvadības gaisa kuģi līdz 2050.gadam iekļausies globālajā satiksmes tīklā kā līdztiesīgi dalībnieki. Lai sekmētu vispusīgu Eiropas tālvadības gaisa kuģu sistēmu attīstību, EK piedāvā virkni pasākumu attiecībā uz regulējuma nosacījumiem, izpēti un attīstību, atbildību, drošību un datu aizsardzību. Latvija norāda, ka attīstot šo sistēmu, rūpīgi jāizvērtē iespējamie riski, un nedrīkst tikt pieļautas atkāpes no augstākajām aviācijas drošības prasībām.
 
Itālijas Prezidentūra arī prezentēs progresa ziņojumu par Eiropas Vienotās gaisa telpas ieviešanas regulas virzību.
 
Tāpat notiks politiskās debates par Direktīvas par vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, attiecībā uz iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu tirgus atvēršanu un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību, grozījumiem. To mērķis ir pastiprināt infrastruktūras pārvaldītāju neatkarību, apkopojot visas infrastruktūras vadības funkcijas, kā arī turpmāk nosakot to pārvaldības struktūras. Priekšlikumā tiek nodalītas struktūras, kā vienkāršākais un efektīvākais veids, lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu piekļuvi tīklam.
 
Latvija uzskata, ka papildus jāizvērtē tirgus atvēršanas potenciālā efektivitāte nelielos tirgos un slēgtos tīklos, jo iespējami apjomīgi ieguldījumi komersantiem, pielāgojot darbību.
 
Padomē paredzēts vienoties par priekšlikumu Direktīvai par pārrobežu apmaiņu ar informāciju par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem. Direktīvas mērķis ir ļaut identificēt transportlīdzekļu vadītājus gadījumos, kad tie ārzemēs – citā ES dalībvalstī - pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret ārvalstu un vietējiem vadītājiem. EK pilnībā atbalstīja pieņemtās direktīvas saturu, bet nolēma apstrīdēt tās juridisko pamatu ES Tiesā, kas atcēla direktīvu, taču atstāja to spēkā uz 12 mēnešiem, līdz tiks sakārtots Direktīvas juridiskais pamats.
 
Padomē ir plānots vienoties arī par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido tirgus piekļuves ostas pakalpojumiem un ostas finanšu pārredzamības sistēmu. Regulas projekts paredz precizēt un atvieglot piekļuvi ES ostu pakalpojumu tirgum, novērst ļaunprātīgu tirgus izmantošanu, uzlabot ES ostu iekšējās koordinācijas mehānismus, nodrošināt caurspīdīgu finansiālo attiecību pārredzamību starp publiskām iestādēm, ostu pārvaldēm un ostas pakalpojumu sniedzējiem, kā arī nodrošināt autonomi noteiktas un caurspīdīgas ostas infrastruktūras maksas.
 
Latvija diskusijās ir bijusi konstruktīva un novērtē panākto progresu, kā arī ir gatava atbalstīt vienošanos, ja tiek ņemti vērā iepriekš sniegtie precizējumi regulas redakcijā, īpaši attiecībā uz regulas tvērumu un dalībvalstu nacionālajiem izņēmumiem.
 
TTE Ministru padomes sanāksmē Latvijas delegāciju vadīs un viedokli paudīs  Satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš.
 
 
Ilze Svikliņa
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67028370
E-pasts: komunikacijas@sam.gov.lv