Par Komisijas Regulas (ES) Nr. 965/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008, īstenošanu. (27.03.2013)
Dažādi / CAA

Š.g. 5.oktobrī tika pieņemta Komisijas Regula (ES) Nr. 965/2012 (turpmāk – regula Nr. 965/2012), ar ko nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa kuģu ekspluatāciju atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 216/2008. Regulas Nr. 965/2012 10.panta 1.punkts nosaka, ka to piemēro no 2012.gada 28.oktobra.
Regulas Nr. 965/2012 10.panta 2.punkts paredz, ka dalībvalstis var piemērot atkāpes (turpmāk – pārejas periods) no regulas Nr. 965/2012 I-V pielikuma prasību piemērošanas, bet ne ilgāk kā līdz 2014.gada 28.oktobrim. Minētās atkāpes ir paredzētas ar mērķi, lai, gan valsts aviācijas uzraudzības iestādēm, gan gaisa kuģu ekspluatantiem būtu pietiekams laiks, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas savā pārvaldības sistēmā un nodrošinātu pilnīgu atbilstību regulas prasībām.
Ņemot vērā minēto, Latvijas Republika nolemj izmantot regulas Nr. 965/2012 10.panta 2.punktā paredzēto atkāpi, par to informējot Eiropas Komisiju un Eiropas Aviācijas drošības aģentūru. Valsts aģentūra „Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra) ir sagatavojusi īstenošanas programmu (skat. Pielikumus zemāk), ietverot paredzētās darbības un to īstenošanas laika periodus. Civilās aviācijas aģentūra, pēc konsultācijām ar gaisa kuģa ekspluatantiem, ir izlēmusi, kurām regulas Nr. 965/2012 prasībām tiks piemērotas atkāpes un uz cik ilgu laiku.
Lai ieviestu regulas Nr. 965/2012 prasības, gaisa kuģu ekspluatantam pārejas periodā netiks piemēroti nekādi papildus pārejas noteikumi, tomēr gaisa kuģu ekspluatantam jāņem vērā, ka tiks saglabāti principi:

 • Gaisa kuģu ekspluatanti uzsāk adaptēt savas pārvaldības sistēmas, ieskaitot apdraudējumu faktoru noteikšanu, to novērtēšanu un saistīto risku vadību, darbības riska mazināšanai, un to efektivitātes pārbaudi, kā arī darbības rokasgrāmatas, tādējādi nodrošinot, ka līdz ar pārejas perioda beigām, gaisa kuģa ekspluatants pilnībā atbilstu visām regulas Nr. 965/2012 prasībām;
 • Gaisa kuģa ekspluatanta apliecība, kuru dalībvalsts izsniegusi komerciālā gaisa transporta ekspluatantam pirms atkāpes perioda beigām, tiek uzskatīta kā atbilstoša, ja tā tika izsniegta saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk – regula Nr. 3922/91).
 • Civilās aviācijas aģentūra turpinās izsniegt jaunas gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un saistītās ekspluatācijas specifikācijas saskaņā ar regulas Nr. 3922/91 prasībām līdz pārejas perioda beigām. Minētais attiecas arī uz, saskaņā ar regulas Nr. 3922/91 8. panta 2. un 3.punktu, valsts līmenī piešķirtajiem atbrīvojumiem un atkāpēm.
 • Civilās aviācijas aģentūra turpinās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un ekspluatācijas specifikāciju atjaunošanu vai grozīšanu saskaņā ar regulas Nr. 3922/91 prasībām līdz pārejas perioda beigām.
 • To personu sākotnējo sertifikāciju, kas uzsākta saskaņā ar regulas Nr. 3922/91 prasībām pirms regulas Nr. 965/2012 piemērošanas dienas, Civilās aviācijas aģentūra turpinās sertifikāciju saskaņā ar regulas Nr. 3922/91 prasībām, neskatoties uz to, vai sertifikācijas procesu paredzēts pabeigt pēc regulas Nr. 965/2012 piemērošanas dienas. Minētais attiecas arī uz gaisa kuģa ekspluatanta apliecības atjaunošanu, kas uzsākta pirms regulas Nr. 965/2012 piemērošanas dienas un pabeigta pārejas periodā.
 • Aptuveni 6 mēnešus pirms pārejas perioda beigām tiek uzsākta gaisa kuģa ekspluatanta apliecības atjaunošana saskaņā ar regulas Nr. 965/2012 prasībām, ja paredzams, ka šis process var netikt pabeigts līdz perioda beigām.
 • Civilās aviācijas aģentūra piešķirs jaunās gaisa kuģa ekspluatanta apliecības un saistītās ekspluatācijas specifikācijas jaunajā formātā saskaņā ar regulas Nr. 965/2012 prasībām tiem pretendentiem, kuriem ir „labs progress” regulas Nr. 965/2012 prasību adaptēšanā. „Labs progress’ nozīmē, ka 1.līmeņa neatbilstības ir slēgtas un koriģējošo rīcību un īstenošanas plāns 2.līmeņa neatbilstību novēršanai ir pieņemams.


Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētāja privilēģijas tiek saglabātas bez papildus izvērtēšanas un pārbaudes no regulas Nr. 965/2012 piemērošanas dienas, ar nosacījumu, ka gaisa kuģa ekspluatanta apliecība un saistītās ekspluatācijas specifikācijas ir atbilstošas regulas Nr. 3922/91 prasībām un tika izsniegtas pirms pārejas perioda beigām.
Piešķirtās privilēģijas tiks ”iesaldētas’” to pašreizējā līmenī. Tomēr vēršam uzmanību uz to, ka gaisa kuģa ekspluatanta apliecības turētājam būs jāveic gaisa kuģa ekspluatācija saskaņā ar regulas Nr. 965/2012 prasībām, un var rasties situācija, kad tas sastopas ar prasību, kas pārsniedz ”iesaldētās” privilēģijas, līdz ar to radot nepieciešamību atjaunot ekspluatācijas specifikācijas.
No regulas Nr. 965/2012 piemērošanas dienas:

 • Gaisa kuģa ekspluatanta apliecības jaunajā formātā un saistītās ekspluatācijas specifikācijas var tikt izsniegtas tikai saskaņā ar regulas Nr. 965/2012 prasībām;
 • Privilēģijas var tikt atjaunotas tikai saskaņā ar regulas Nr. 965/2012 prasībām.
   

Civilās aviācijas aģentūras darbība regulas īstenošanā balstās uz Eiropas Komisijas darba dokumentu (Commission staff working paper „Transitional period stemming from the Proposal on Air Operations/Commercial Air Transport” Version (12), 29.05.2012).

Pielikumā:

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 2012. gada 7. decembra vēstule Nr.: 2.3.10.- 3689 Komisijai un Aģentūrai piemērojamajām atkāpēm.

Civilās aviācijas aģentūras sagatavotā īstenošanas programma.