Par Drošības vadības sistēmas (SMS) turpmāko ieviešanu (01.08.2009)
Arhīvs / CAA

Drošības vadības sistēmas (SMS) ieviešana, ņemot vērā starptautiskos drošības standartus, kas ietverti Čikāgas Konvencijā un tās pielikumos (6, 11 un 14), kā arī jauno normatīvo aktu projektus (attiecībā uz SMS – NPA 2008-22c) un to struktūru Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA) sistēmā, ir viena no prioritātēm Kopienas likumdošanas ietvaros.

Lai veicinātu SMS ieviešanu, Civilās aviācijas aģentūrā 2008.gadā tika organizēti semināri, sagatavotas prezentācijas aviācijas industrijas pārstāvjiem par drošības normatīvām prasībām sakarā ar Regulas (EK) Nr.216/2008 (Drošības pamatnoteikumi) stāšanos spēkā, kā arī drošības vadības sistēmas ieviešanu Latvijā saskaņā ar ICAO 6/I/III Pielikumu standartiem. Tika organizēti ICAO SMS kursi Rīgā.

Šajā jomā turpina strādāt SMS darba grupa Eiropas komerciālās aviācijas drošības komandas (ECAST) darbības ietvaros, kurai tika pieprasīts izstrādāt ieteikumus attiecībā uz „Drošības kultūras” nosacījumu ieviešanu Kopienā, ko varētu uzskatīt kā svarīgu priekšnoteikumu labai SMS funkcionēšanai pirms attiecīgā normatīvā SMS akta noteikumu publicēšanas.

Drošības kultūra tiek uzskatīta kā ilgstošu vērtību un attieksmju kopums, iesaistoties drošības pārvaldībā jebkuram organizācijas pārstāvim visos tās līmeņos.
Drošības kultūra norāda uz katra organizācijas indivīda vai grupas veikto aktivitāšu rezultātā izraisīto risku un apdraudējumu apzināšanās pakāpi.
Tā tiek pastāvīgi uzturēta drošības saglabāšanai un uzlabošanai.
Tā labprāt piemērojas nepieciešamo drošības pasākumu īstenošanai.
Tā norāda uz gatavību izplatīt drošības informāciju, pastāvīgi un konsekventi novērtē uzvedību drošības uzturēšanas jomā.

Izmantojot līdz šim izstrādātās drošības vadlīnijas, rekomendējam gaisa kuģu ekspluatantiem plānot konkrētus pasākumus, veikt noteiktu darbību, atskaitīties par paveikto un, ņemot vērā turpmākās Eiropas Komisijas, EASA, ECAST, CAA aktivitātes, turpināt ieviest drošības vadības sistēmu.

Lūdzu iepazīties ar sekojošiem ECAST prezentācijas materiāliem:

Jautājumu gadījumā griezties Civilās aviācijas aģentūrā, izmantojot elektroniskā pasta adresi: SIDD@latcaa.gov.lv