Par civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpes sertificēšanu atbilstoši Komisijas Regulai (ES) Nr.1178/2011 un Nr. 290/2012 (28.04.2012)
Dažādi / CAA

2012. gada 8. aprīlī stājās spēkā Komisijas Regula (ES) Nr.1178/2011 (2011. gada 3. novembris) un no 2012. gada 8. aprīļa  piemēro Komisijas Regulu (ES) Nr. 290/2012 (2012. gada 30. marts), kuru attiecīgos punktos* noteiktas jaunas gaisa kuģu apkalpes sertificēšanas prasības un procedūras, kā arī noteikti šo prasību un procedūru ieviešanas termiņi.

Sakarā ar to, ka Komisijas Regulas (ES) Nr. 290/2012 un tās daļu „Iestāžu prasības lidojuma apkalpei” (ARA) un „Organizācijas prasības gaisa kuģa apkalpei” (ORA) pieņemšana bija iekavējusies, VA „Civilās aviācijas aģentūra”informē, ka Komisijas Regulas (ES) Nr.1178/2011 un Nr. 290/2012 attiecīgu pantu prasību īstenošanas programma ar paredzētajiem pasākumiem un to īstenošanas termiņiem  tiks sagatavota un iesniegta Komisijai un Aģentūrai (EASA) līdz 2013. gada 8. aprīlim.

Līdz attiecīgās programmas pasākumu īstenošanas termiņiem gaisa kuģu apkalpes sertificēšanas prasības un procedūras piemērojamas un veicamas atbilstoši spēkā esošām JAR– FCL 1, 2, 3, EU–OPS 1  un Latvijas Republikas MK Noteikumiem Nr. 51/2011 „Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu apkalpes locekļu sertificēšanas noteikumi” prasībām.

* Komisijas Regulas (ES) Nr.1178/2011 attiecīgi 4. panta 1. punkts; 5. panta 2. punkts; 9. panta 1. punkts; 10.a panta 2., 4. punkts; 10.b panta 3. punkts; 10.c panta 2., 3. punkts; 11.a panta 3., 5. punkts; 11.c panta; 12. panta  1., 1.b.,  2., 3., 4., 5. un 6. punkts.

 * Komisijas Regulas (ES) Nr. 290/2012 attiecīgi 2. panta 1. un 2. punkts.

Pielikumā:

Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā Ārkārtējā un pilnvarotā vēstnieka 2012. gada 30. marta vēstule Nr.: 2.3.10.- 1043 Komisijai un Aģentūrai par augstāk minēto  Regulu īstenošanas pasākumiem.

Pēc augstāk minētās īstenošanas programmas izstrādes tā būs ievietota šai sadaļā un aviācijas nozares fiziskās un juridiskās personas tiks informētas pēc piekritības.