Lai pievērstu uzmanību problēmām, kas saistītas ar nosēdumiem, ko var radīt bieza atledošanas un pretapledošanas šķidruma lietošana lidmašīnām (01.08.2009)
Arhīvs / CAA

Atsauces:
1. EASA A-NPA 2007-11 Atledošanas un pretapledošanas šķidrumi
2. EASA A-NPA 2007-11 Komentāru atbildes dokuments

Aģentūra pieprasa, lai tipa sertifikāta turētāji (ES ražojumiem) un arī lūdz, lai dizaina valsts NAA (National Airworthiness Authorities) (ražojumiem ārpus ES) pieprasītu no lielo lidmašīnu [1] un reģionālo lidmašīnu (commuter aeroplanes) [2] tipa sertifikāta turētājiem, lai, ņemot vērā publicēto informāciju par biezu atledošanas un pretapledošanas šķidrumu nosēdumu izžūšanu, pārbauda un ja nepieciešams izdara sekojošus labojumus:

    Publicētajās instrukcijās un procedūrās pareizai atledošanas un pretapledošanas šķidruma uzklāšanai uz lidmašīnas virsmām, iekļaujot informāciju par vietām, kam jāpievērš īpaša uzmanība.
    Instrukcijās par nepārtraukta lidojumderīguma uzturēšanu lidmašīnām attiecībā uz šādu šķidrumu lietošanu. Labojumu nolūks būtu pilnveidot šīs instrukcijas, lai tajās iekļautu informāciju par sekojošiem momentiem:
        Kam pievērst uzmanību, meklējot, piemēram, izkaltuša gēla un/vai izžuvuša šķidruma nosēdumus, un kā tie izskatās;
        Kur meklēt šādus gēla nosēdumus lidmašīnas uzbūves un kontroles sistēmās;
        Kā tos efektīvi notīrīt;
        Vadlīnijas [3]  ekspluatantiem, kā noteikt nepieciešamo pārbaužu un korektīvo darbību biežumu.


Piezīme: Publicēto informāciju par šķidrumu izžūšanu būtu noderīgi ņemt vērā, definējot ieteikumus tehniskās apkopes programmām.

Kad tipa sertifikāta turētājs ir definējis šīs instrukcijas, Eiropas ekspluatantiem būtu jāinkorporē tās savās tehniskās apkopes programmās saskaņā ar Part-MA.302 (f) un (g) un arī viņu ekspluatācijas procesos saskaņā ar Regulas (EC) No 1899/2006 D apakšdaļas (Ekspluatācijas procedūras) paragrāfu 1.345 (a), M apakšdaļas (Lidmašīnu tehniskā apkope) paragrāfu 1.875 un P apakšdaļas (Rokasgrāmatas, žurnāli un ieraksti) paragrāfu 1.1045 un tā pielikumu (īpaši pievēršot uzmanību 8.2.4.).

Lūdzu iepazīties ar sekojošiem materiāliem:

Jautājumu gadījumā griezties Civilās aviācijas aģentūrā, izmantojot elektroniskā pasta adresi: SIDD@latcaa.gov.lv


 

[1] Pēc CS definējuma.
[2] Pēc CS-23 definējuma.
[3] Attiecībā uz šīm vadlīnijām nav domāts, ka tipa sertifikāta turētāji nosaka uzdevumu veikšanas biežumu, jo tas nebūtu lietderīgi ņemot vērā lielo lidmašīnu tipu daudzveidību. Šīs vadlīnijas ir domātas, lai nodrošinātu, ka tiek sniegta informācija par labāko praksi attiecībā uz metodēm, tehnikām un instrumentiem, ko varētu izmantot ekspluatants, lai pārraudzītu šādu šķidrumu lietošanu un efektīvi piemērotu savās programmās.