Gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas vadības un tehniskās apkopes organizācijām - Par procedūrām un apmācībām, kas saistītas ar gaisa kuģu degvielas bāku drošību (01.01.2008)
Arhīvs / CAA

Eiropas aviācijas drošības aģentūra (EASA) 2007. gada martā ar izpilddirektora lēmumiem  Nr. 2007/001/R, 2007/002/R un 2007/003/R izdarīja papildinājumus Eiropas Komisijas regulas               2042/2003        I, II un IV pielikumu pieņemamajos atbilstības līdzekļos (AMC), ieviešot papildus procedūras attiecībā uz degvielas bāku drošību (FTS) un citiem projektēšanas drošībai kritiskiem elementiem (CSCCL- critical design control configuration limitation).gaisa kuģu lidotspējas uzturēšanas, tehniskās apkopes un tehniskās apkopes personāla mācību organizācijās Kā viens no nepieciešamajiem nosacījumiem ir visa personāla apmācība. Šis jautājums pasaulē aktualizējās pēc virknes dažādu katastrofu, kuru iemesls bija degvielas bāku uzsprāgšana, kas radās projektēšanas un tehniskās apkopes procedūru nepilnību dēļ (TWA 800 B747-200, PAL B737-400, TA B737-300, kravas B727-200).

Taču to ieviešanā radās zināmas problēmas, jo izmaiņas skar pieņemamos atbilstības līdzekļus (AMC) un netika paredzēts pārejas periods jauno nosacījumu ieviešanai. Tas radīja situāciju, ka gandrīz visas organizācijas Eiropā neatbilda jaunajiem AMC, tādējādi pārkāpjot regulas               2042/2003        nosacījumus. EASA izprata radušos situāciju un piekrita, ka šo nosacījumu izpildei ir nepieciešams laiks. Tādēļ 2007. gada 23. novembrī tika sarīkota sanāksme, kurā tika izskatīti visi problemātiskie jautājumi un iespējamie risinājumi. Apspriedes rezultāti ir apkopoti EASA 2008. gada 8. janvāra vēstulē, kas adresēta nacionālajām kompetentajām iestādēm, kas pievienota šai vēstulei.

Tajā paredzēts, ka EASA izdarīs grozījumus augšminētajos lēmumos, bet līdz šo grozījumu izdarīšanai, iesaka dalībvalstīm noteikt pārejas procedūras jauno AMC piemērošanā. Pamatojoties uz šo vēstuli, Civilās aviācijas aģentūra vēlas Jūs informēt par tiem pasākumiem, kurus nepieciešams piemērot  attiecībā uz FTS un CDCCL apmācību:

            -   visām personām, kuras ir iesaistītas gaisa kuģu tehniskajā apkopē un/vai lidotspējas uzturēšanā, līdz 2008. gada 28. martam ir jāiziet 1. līmeņa apmācība tādā apjomā, kā paredzēts attiecīgi „AMC 145.A.30(c) un 145.B.1093) IV pielikumā” un „AMC. M.A.706(f) un M.B.102(c) XII pielikumā”. Turpmāk 1. līmeņa apmācība jāietver sākotnējā apmācībā, jo jaunajos AMC tādai apmācībai nebūs noteikts laika limits;

             -  visām personām, kurām nepieciešama 2. līmeņa apmācība, tā jāpabeidz līdz 2010. gada beigām;

             -  visām apmācībām, ieskaitot tās, kuras var tikt veiktas ar informatīvu biļetenu palīdzību, jābūt dokumentētām, un tām jāatspoguļojas personu lietās;

             - mācību programmas nav nepieciešams tieši apstiprināt Civilās aviācijas aģentūrā, bet tā kā tas ir attoecīgo organizāciju sastāvdaļas, tad tās tiek apstiprinātas kā šo dokumentu (MOE, MMOE) grozījumi.

Attiecībā uz pārējiem aspektiem, kas norādīti minētajos EASA lēmumos (izmaiņas procedūrās, tehniskās apkopes programmā un darba uzdevumos u.c.), gribu atgādināt, ka tie joprojām ir spēkā no attiecīgo lēmumu pieņemšanas dienas.
            Tā kā šie jautājumi ir aktuāli ne tikai gaisa kuģiem uz kuriem attiecas Eiropas Savienības jurisdikcija, bet arī uz gaisa kuģiem, kas pakļaujas nacionālajai likumdošanai, tad šos aspektus jāņem vērā arī organizācijām, kuras izmanto šos gaisa kuģus un/vai veic to tehnisko apkopi.

Papildus 2007. gada 23. Novembra EASA rotās sanāksmes materiāli: